Lyrics – Prakash Ojha – Gym Khana

Pan Supari Mai Bainau Jivna Jane Bho – 2
Bhundi Lagne Kahile Ho, Boso Lagne Kahili Ho – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Jim Kahna – 2
Kohi Bhane Manchhe Kutchhan
Pakhuri Ka Bhar Ma – 2
Patala Ra Dubla Ko Kasle Bhujne Marma, Baini
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Jim Kahna – 2

Lakhar Lakhar Duli Hindai Jivan Jane Bho – 2
Gari Khanu Kahile Ho, Jo Garnu Kahile Ho – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Lahura – 2
Lure Lamre Gaye Bidesh, Bane Tagada – 2
Hari Muste Gharai Baschhan,
Garchhan Jhagada, Ni Didi
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Lahura – 2

Naga Banerai Bainau Jovan Jane Bho – 2
Maya Launu Kahile Ho
Priti Gansnu Kahile Ho – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Disco Ma – 2
Sainli, Maili, Nepti,
Chepti Eakai Thaun Ma Nachne – 2
Pata La Tyo Kammar Pani
Markai Markai Bhanch Ne, Ni Baini
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Disco Ma – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Jim Kahna – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Lahura – 2